Μαλακές Δεξιότητες

Ανάληψη Ρίσκου

Είναι η δεξιότητα με την οποία το άτομο προσεγγίζει μεθοδικά τους κινδύνους/τα ρίσκα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του, με σκοπό την επίτευξη κέρδους σε κάθε δραστηριότητα.

Ανάπτυξη Προσωπικού Κινήτρου

Το προσωπικό κίνητρο είναι μια εσωτερική κατάσταση η οποία προκαλεί, κατευθύνει και διατηρεί μια συμπεριφορά.

Ανθεκτικότητα

Ψυχική ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα να επανέρχεται, να ανακάμπτει κάποιος μετά από μια εμπειρία πίεσης ή αφού αντιμετωπίσει αντιξοότητες της ζωής.

Αποδοχή & Ενσωμάτωση της Διαφορετικότητας

Η συνειδητή αποδοχή των ανθρώπων με μια σειρά χαρακτηριστικών που τους καθιστούν διαφορετικούς από το μέσο όρο, ο οποίος σε κάθε κουλτούρα είναι διαφορετικός.

Αυτάρκεια

Η ικανότητα για αυτόνομη δράση σχετικά με όλα τα απαραίτητα, οι πεποιθήσεις του ατόμου για την ικανότητά του να επηρεάζει τα γεγονότα στη δική του ζωή.

Αυτογνωσία

Η επίγνωση του εαυτού και των ιδιοτήτων του και η επιθυμία αναζήτησης αυτής της γνώσης, η οποία οδηγεί στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης.

Αυτοδιαχείριση

Η ικανότητα της διαχείρισης του εαυτού. Αυτοδιαχείριση είναι η σκόπιμη και συστηματική εφαρμογή από το ίδιο το άτομο των στρατηγικών τροποποίησης της συμπεριφοράς που έχουν ως αποτέλεσμα την επιθυμητή αλλαγή της συμπεριφοράς του.

Αυτοπεποίθηση

Η αυτοπεποίθηση ορίζεται ως η ικανότητα να εμπιστευόμαστε τις δυνατότητές μας, την αξία μας, την κρίση μας και τη δύναμή μας. Η πίστη στις δυνατότητές μας και γενικότερα η πίστη στον εαυτό μας.

Γραπτή Ανάπτυξη Άποψης/Συλλογισμού

Η ικανότητα σύνθεσης γραπτού κειμένου κατάλληλης έκτασης, που να υπακούει σε συμβάσεις που επιβάλλονται από το είδος του λόγου στο οποίο ανήκει και αφορούν τόσο την εξωτερική του εμφάνιση όσο και τη δομή και το περιεχόμενό του.

Δημιουργικότητα

Η δυνατότητα των ανθρώπων να παράγουν, να κατανοούν και να αξιοποιούν νέες ιδέες οι οποίες ενδέχεται να είναι χρήσιμες.

Η δημιουργικότητα αναφέρεται στο φαινόμενο κατά το οποίο ένα άτομο δημιουργεί κάτι νέο (ένα προϊόν, μια λύση, ένα καλλιτέχνημα, μια ιστορία, ένα αστείο κ.λπ.), το οποίο έχει μια αξία.

Δια Βίου Μάθηση

Η αντίληψη της εκπαίδευσης ως μιας μακροχρόνιας διαδικασίας, που ξεκινάει από τη γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Ο όρος αυτός συμπεριλαμβάνει όλα τα είδη, τύπους και επίπεδα της εκπαίδευσης, τυπικής και μη τυπικής.

Διαχείριση Πίεσης

Δεξιότητα διαχείρισης της φυσιολογικής – σωματικής και ψυχικής – αντίδρασης σε μια απειλή, ικανότητα αντιμετώπισης απαιτητικών καταστάσεων.

Διαχείριση Συγκρούσεων

Είναι η διαδικασία της αναγνώρισης και αντιμετώπισης μιας αντιπαράθεσης με ένα λογικό, δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο.

Διαχείριση Σχέσεων

Η ικανότητα για ανάπτυξη και ενίσχυση των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων, δηλαδή της επαφής, επικοινωνίας, αμοιβαίας εξάρτησης μεταξύ προσώπων (οικογενειακή/φιλική/ερωτική) ή και ομάδων (κρατών/οργανισμών).

Διαχείριση Χρόνου

Η ικανότητα του ατόμου να μοιράζει το χρόνο του αποτελεσματικά, η οργάνωση της δράσης στη μονάδα του χρόνου για την επίτευξη ισορροπίας στην προσωπική και επαγγελματική ζωή.

Διερευνητική Σκέψη

Η διερευνητική σκέψη επιτρέπει στο άτομο να είναι σε ένα διαρκές στάδιο περιέργειας στη θεματική που ασχολείται και να αναζητεί τρόπους βελτίωσης.

Ενεργητική Ακρόαση

Η δεξιότητα αποτελεσματικής ακρόασης του συνομιλητή/τριας. Ο κύριος στόχος είναι η ενίσχυση και η διευκόλυνση της προσωπικής επαφής, που εφαρμόζεται είτε σε ομαδικό είτε σε διαπροσωπικό πλαίσιο.

Η ενεργητική ακρόαση συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, αποδοχής, συνεργασίας και στη σαφέστερη κατανόηση του μεταδιδόμενου μηνύματος, αλλά και του πλαισίου επικοινωνίας.

Ενσυναίσθηση

Η ικανότητα για συναισθηματική ταύτιση με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου, και η κατανόηση της συμπεριφοράς και των κινήτρων του.

Επαγγελματισμός

Η άσκηση επαγγελματικών καθηκόντων με ευσυνειδησία, υπευθυνότητα και συστηματικότητα.

Επιδραστικότητα

Η ικανότητα επιρροής και έμπνευσης των άλλων και η επίδραση σε μετέπειτα εξελίξεις.

Επικοινωνία

Η ικανότητα για επιτυχημένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων, για τους οποίους η πληροφορία η οποία μεταδίδεται έχει νόημα.

Επίλυση Προβλήματος

Περίπλοκη διανοητική λειτουργία, υψηλού επιπέδου γνωστική διεργασία, η οποία απαιτεί το συνδυασμό και έλεγχο πολλαπλών δεξιοτήτων.

Είναι η ικανότητα εξεύρεσης μιας αποτελεσματικής οδού από το άτομο, προκειμένου να μεταβεί από μία δεδομένη κατάσταση σε μία επιθυμητή κατάσταση-στόχο.

Επιχειρηματολογία

Η δεξιότητα σκέψης και διατύπωσης σειράς επιχειρημάτων, τα οποία συνδέονται λογικά μεταξύ τους, για την απόδειξη, στήριξη ή ανατροπή μιας θέσης. Η δυνατότητα για αποτελεσματική και πειστική προώθηση/υποστήριξη ενός ισχυρισμού.

Ευελιξία

Η ικανότητα του ανθρώπου να προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες αλλαγές ώστε να ανταποκρίνεται συνεχώς σε μεταβαλλόμενες ανάγκες.

Ηγεσία

Η ικανότητα ενός ατόμου να επηρεάζει την επίτευξη των επιθυμητών στόχων της ομάδας ή του οργανισμού.

Ηθική Ανάλυση

Η δεξιότητα αντίληψης του συνόλου των ηθικών αντιλήψεων που κυριαρχούν στην εκάστοτε κοινωνία και η ανάλυση αυτών.

Θετική Στάση

Η ικανότητα να συνεχίζει κάποιος παρά τις αποτυχίες, με προϋπόθεση η θετική στάση/αισιοδοξία να είναι ρεαλιστική, καθώς η υπερβολικά αφελής αισιοδοξία είναι δυνατό να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Κοινωνική Επίγνωση

Η ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να διαχειρίζεται τους συνανθρώπους του και να συμπεριφέρεται συνετά στις ανθρώπινες σχέσεις.

Κριτική Σκέψη

Η κριτική σκέψη είναι η ορθολογιστική και στοχαστική σκέψη, η οποία επικεντρώνεται στη λήψη αποφάσεων.

Λήψη Αποφάσεων

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, μέσω της συλλογιστικής και της θέλησης, μιας συγκεκριμένης επιλογής από ένα σύνολο επιλογών, με σκοπό την επίλυση μιας συγκεκριμένης κατάστασης.

Ολοκληρωμένη Διατύπωση Απόψεων & Ιδεών

Η ικανότητα σαφούς, δομημένου και ολοκληρωμένου συλλογισμού, με εστίαση στην επικοινωνιακή περίσταση, το κανάλι επικοινωνίας που χρησιμοποιείται και την ικανότητα για διάκριση μεταξύ προσωπικής θέσης και αντικειμενικών δεδομένων.

Ομαδικότητα

Δεξιότητα εργασίας και συνεργασίας με άλλα άτομα για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Οργανωτικές Δεξιότητες

Ως οργανωτικές δεξιότητες χαρακτηρίζονται οι δυνατότητες ενός ατόμου να επιτυγχάνει κάποιο συγκεκριμένο επιθυμητό αποτέλεσμα, οργανώνοντας με τον βέλτιστο τρόπο την προσπάθεια που καταβάλει και τον χρόνο που διαθέτει.

Περιέργεια

Η περιέργεια συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ανάπτυξης, στις οποίες υπάρχει η διαδικασία της μάθησης και η επιθυμία απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η περιέργεια παίζει σημαντικό ρόλο στην αναζήτηση του νοήματος και του συντονισμού με το παρόν ως προϋπόθεση για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και την ανταλλαγή απόψεων/γνώσεων.

Η καταγραφή και η ανταλλαγή διδαγμάτων και η ανίχνευση της καταλληλότερης τεχνικής είναι δεξιότητες που βρίσκουμε πολύ χρήσιμες σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας για τις οποίες βασική προϋπόθεση αποτελεί η δεξιότητα της περιέργειας.

Πληροφοριακός Εγγραμματισμός

Η ικανότητα αποτελεσματικής αναζήτησης, απόκτησης και διαχείρισης της πληροφορίας μέσω οποιουδήποτε διαύλου ή μέσου που εξυπηρετεί την πληροφοριακή ανάγκη, καθώς και η αναγνώριση της σημασίας που έχει η ηθική χρήση της πληροφορίας μέσα στην κοινωνία.

Πολιτισμική Επίγνωση

Η καλή κατανόηση του πολιτισμού του ίδιου του ατόμου και η αίσθηση ταυτότητας μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια ανοιχτόμυαλη στάση απέναντι στους άλλους και τον σεβασμό προς τη διαφορετικότητα στην πολιτισμική έκφραση.

Πρωτοβουλία

Η ενέργεια που γίνεται μετά από αυτόνομη σκέψη και απόφαση.

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Η ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν τα δικά τους, καθώς και τα συναισθήματα των άλλων, να κάνουν διάκριση μεταξύ διαφορετικών συναισθημάτων και να τα ονομάσουν κατάλληλα, καθώς και να χρησιμοποιούν τη συναισθηματική πληροφορία ως οδηγό σκέψης και συμπεριφοράς.

Τήρηση των Τύπων & Κανόνων Συμπεριφοράς/Ευγενείας

Η ευγένεια, η καλή συμπεριφορά, ο σεβασμός στον άνθρωπο και στα δικαιώματα του, είναι έννοιες που κατά κύριο λόγο πηγάζουν από τον ατομικό πομπό του κάθε ανθρώπου προς ένα γενικότερο κοινωνικό δέκτη.

Υπευθυνότητα

Το αίσθημα ευθύνης, η συναίσθηση και ανάληψη της ευθύνης, η απόλυτη επίγνωση και συνείδηση των υποχρεώσεων του ατόμου.

Υποστηρικτικότητα

Η ικανότητα παροχής βοήθειας, η ουσιαστική συμπαράσταση.