Δήλωση Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 26/03/2024

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους η Morphoses Skills Ltd και οι θυγατρικές της (συλλογικά "εμείς", "μας" ή "Morphoses") συλλέγουν, επεξεργάζονται και αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με τους Χρήστες του Ιστότοπού μας και τις Υπηρεσίες μας (όπως καθορίζονται παρακάτω). Επισκεπτόμενοι τον Ιστότοπό μας ή χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, αναγνωρίζετε ότι αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.

Η πρόσβαση και η χρήση του Ιστoτόπου και των Υπηρεσιών από το Χρήστη-Παιδί απαιτεί την αποδοχή αυτής της Δήλωσης Απορρήτου από τους Γονείς. Οι Γονείς πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά το περιεχόμενο αυτής της σελίδας προτού αποδεχτούν. Αν ο Γονέας δεν συναινεί ή ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, τότε δεν θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας στο Χρήστη-Παιδί με κανέναν τρόπο.

1. Ορισμοί

"Εμείς", "μας" ή "Morphoses" σημαίνει τη Morphoses Skills Ltd και τις θυγατρικές της.

"Εσείς" ή "σας" σημαίνει έναν επισκέπτη ή ένα χρήστη του Ιστοτόπου μας.

"Παιδί" σημαίνει έναν ανήλικο κάτω των δεκαπέντε (15) ετών.

"Γονέας" σημαίνει τον γονέα, το νόμιμο κηδεμόνα ή οποιονδήποτε με γονική ευθύνη για τους Χρήστες-Παιδιά.

"Χρήστης" σημαίνει το άτομο που έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες.

"Χρήστης-Γονέας" σημαίνει τον Γονέα που εγγράφεται στις Υπηρεσίες.

"Λογαριασμός Γονέα" σημαίνει ένα λογαριασμό που δημιουργείται από έναν Χρήστη-Γονέα.

"Χρήστης-Παιδί" σημαίνει οποιοδήποτε παιδί κάτω των 15 ετών που χρησιμοποιεί το τμήμα εκμάθησης των Υπηρεσιών.

"Προφίλ Παιδιού" σημαίνει ένα προφίλ που δημιουργείται για ένα Χρήστη-Παιδί.

"Σχολείο" σημαίνει έναν πάροχο εκπαιδευτικών υπηρεσιών που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

"Λογαριασμός Σχολείου" σημαίνει ένα λογαριασμό που αγοράζεται από ή για λογαριασμό ενός Σχολείου.

"Ιστότοπος" σημαίνει τον διαδικτυακό τόπο https://morphoses.io/ και όλους τους υποτομείς του, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας εκμάθησής μας (https://app.morphoses.io/).

"Υπηρεσίες" σημαίνει τις παροχές της Morphoses που διατίθενται μέσω του Ιστoτόπου.

"Εκπαιδευτής" σημαίνει τον εκπαιδευτή που διευθύνει μια συγκεκριμένη διαδικτυακή τάξη όπου είναι εγγεγραμμένος ένας Χρήστης-Παιδί.

"Υπεύθυνος Επεξεργασίας" σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, μόνο του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

"Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων" σημαίνει την ακόλουθη νομοθεσία, στον βαθμό που τυγχάνει εφαρμογής κάθε φορά: (α) τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 ("GDPR"), (β) τον Βρετανικό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ("UK GDPR") και την Πράξη Προστασίας Δεδομένων του 2018, (γ) οποιαδήποτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία, κανονισμό και κατευθυντήριες γραμμές από την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων, και (δ) οποιαδήποτε διάδοχα κείμενα ή άλλο παρόμοιο εθνικό νόμο προστασίας δεδομένων.

"Προσωπικά Δεδομένα" σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ένα Υποκείμενο Δεδομένων, όπως ένα όνομα, ένας αριθμός ταυτοποίησης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό στοιχείο ή ένα ή περισσότερα στοιχεία που είναι συγκεκριμένα επί της σωματικής, φυσιολογικής, γενετικής, νοητικής, οικονομικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής ταυτότητας εκείνου του φυσικού προσώπου.

"Εκτελών την Επεξεργασία" σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο φορέα, υπηρεσία ή άλλο φορέα που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

"Αποδέκτης" σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο κοινοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα, είτε πρόκειται για τρίτο πρόσωπο είτε όχι.

"Επεξεργασία" σημαίνει οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που πραγματοποιείται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, είτε αυτό γίνεται αυτοματοποιημένα είτε όχι, όπως η συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη μέσω μετάδοσης, διάδοση ή με άλλον τρόπο διάθεση, τυποποίηση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

"Ειδική Κατηγορία Δεδομένων" σημαίνει τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ή συνδικαλιστική συμμετοχή, καθώς και την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου.

"Συγκατάθεση" του Υποκειμένου Δεδομένων σημαίνει κάθε ελεύθερα δοθείσα, συγκεκριμένη, ρητή, εν πλήρει επιγνώσει και αδιαμφισβήτητη ένδειξη βούλησης του Υποκειμένου Δεδομένων, με την οποία αυτός ή αυτή εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν.

2. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων;

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι η:

Morphoses Skills Ltd

Διεύθυνση: Kemp House, 160 City Road,

EC1V 2NX, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο,

Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 13526879

Για τα υποκείμενα των δεδομένων που διαμένουν εντός της ΕΕ, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί εγκατάσταση στην ΕΕ (υπό την έννοια του άρθρου 27 του GDPR) με τα κατωτέρω στοιχεία:

Morphoses Skills Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Διεύθυνση: Οδός Ακαδημίας 83-85,

10678, Αθήνα, Ελλάδα

Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 160873201000

3. Ποια Προσωπικά Δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία και ποια η προέλευσή τους;

Προκειμένου να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες μας, οι Χρήστες-Γονείς πρέπει πρώτα να αγοράσουν ένα πλάνο συνδρομής και στη συνέχεια να εγγραφούν στον Ιστότοπο ακολουθώντας τις αντίστοιχες οδηγίες. Κατά τη διαδικασία δημιουργίας  Λογαριασμού Γονέα, ο Χρήστης-Γονέας μπορεί να δημιουργήσει ξεχωριστά προφίλ για κάθε Παιδί που εξουσιοδοτείται από τον Χρήστη-Γονέα να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μέσω του Λογαριασμού Γονέα. Κάθε Προφίλ Παιδιού πρέπει να συσχετίζεται με ένα Λογαριασμό Γονέα, και τα Παιδιά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες χωρίς να συνδεθεί πρώτα ο Χρήστης-Γονέας στον Λογαριασμό Γονέα με τα διαπιστευτήριά του. Αφού ο Χρήστης-Γονέας συνδεθεί σε ένα Λογαριασμό Γονέα, ο Χρήστης-Παιδί επιλέγει το Προφίλ Παιδιού για να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες. Οι Χρήστες-Παιδιά δεν μπορούν να εγγραφούν σε μαθήματα μέσω των Υπηρεσιών και μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα μόνο αν τους εγγράψει ο Γονέας. 

Επίσης είναι δυνατό οι Υπηρεσίες να αγοραστούν από Σχολεία που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στα Σχολεία παρέχεται το αγορασμένο σύνολο μοναδικών κωδικών πρόσβασης στις Υπηρεσίες για τους μαθητές τους. Όταν η Morphoses συνάπτει σύμβαση με ένα Σχολείο για την παροχή των Υπηρεσιών της, είναι ευθύνη του Σχολείου να λάβει την κατάλληλη συγκατάθεση από τους Γονείς, όπου απαιτείται από το νόμο, για την επεξεργασία και τη διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών-Παιδιών στη Morphoses.

i. Χρήστες-Γονείς

Οι Χρήστες-Γονείς καλούνται να παρέχουν συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τον εαυτό τους κατά την εγγραφή για ένα Λογαριασμό Γονέα προκειμένου να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των: (α) στοιχείων ταυτοποίησης και επικοινωνίας, (β) ονόματος ή δημοσίως αναρτημένου ονόματος από έναν συνδεδεμένο λογαριασμό τρίτου μέσου, (γ) διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (δ) πληροφοριών πιστωτικής κάρτας ή άλλων πληροφοριών πληρωμής, εάν παρέχονται, (ε) δημογραφικών δεδομένων, (στ) ερωτήσεων που τίθενται στην κοινότητα και απαντήσεις που επιστρέφονται στην κοινότητα, και (ζ) διαπιστευτηρίων σύνδεσης. Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες δίνονται στους Χρήστες-Γονείς ως παροχή από τους εργοδότες τους, συλλέγουμε τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας των Χρηστών Γονέων από τον εργοδότη τους.

ii. Χρήστες-Παιδιά

- Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από τους Γονείς

Οι Χρήστες-Γονείς που εγγράφονται για ένα Λογαριασμό Γονέα καλούνται κατά τη διαδικασία εγγραφής να παρέχουν ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τους αντίστοιχους Χρήστες-Παιδιά που θα έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες μέσω των Προφίλ Παιδιού τους, συμπεριλαμβανομένων: (α) του ονόματος, (β) της ημερομηνίας γέννησης, (γ) του φύλου, (δ) της περιγραφής του είδους σχολικής εκπαίδευσης που παρακολουθεί ο Χρήστης-Παιδί, (ε) της τοπικής ζώνης ώρας, (στ) των πληροφοριών σχετικά με τη διδασκαλία (όπως ημερομηνίες εξετάσεων, βαθμολογίες, μαθησιακές δυσκολίες, κ.λπ.) και (ζ) οποιωνδήποτε επιπλέον παρατηρήσεων για τον Εκπαιδευτή. Όταν ένας Χρήστης-Γονέας υποβάλλει οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν ένα Χρήστη-Παιδί σε σχέση με τις Υπηρεσίες, δηλώνει ότι έχει την εξουσία να το κάνει και συναινεί στο να χρησιμοποιεί η Morphoses τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών-Παιδιών, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

- Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων

Οι Γονείς μπορούν να παρέχουν οικειοθελώς δεδομένα που ανήκουν σε Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων, όπως πληροφορίες υγείας ή αναπηρίας που μέσω σχετικών φορμών ή μηνυμάτων, για να βοηθήσουν στη διαδικασία εκμάθησης του Χρήστη Παιδιού. Τα Προσωπικά Δεδομένα που ανήκουν σε Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων δεν είναι υποχρεωτικά για την παροχή των Υπηρεσιών και η κοινοποίησή τους από τους Γονείς είναι εξ ολοκλήρου προαιρετική.

- Προσωπικά Δεδομένα που Παρέχονται από Σχολεία

Τα Σχολεία που είναι εγγεγραμμένα σε ένα Λογαριασμό Σχολείου καλούνται κατά τη διαδικασία εγγραφής να παρέχουν ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τους Χρήστες-Παιδιά, συμπεριλαμβανομένων του ονοματεπώνυμου, του έτους γέννησης και του email των Χρηστών-Παιδιών που θα έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες μέσω των Προφίλ Παιδιού τους. Όταν ένα Σχολείο υποβάλλει οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν ένα Χρήστη-Παιδί σε σχέση με τις Υπηρεσίες, δηλώνει ότι έχει λάβει την κατάλληλη Συγκατάθεση από τους Γονείς, όπου απαιτείται από το νόμο, για την επεξεργασία και τη διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών Παιδιών στη Morphoses.

- Προσωπικά Δεδομένα που Παρέχονται από τους ίδιους τους Χρήστες-Παιδιά 

Στις περιπτώσεις όπου έχει δοθεί η γονική Συγκατάθεση, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα απευθείας από τον Χρήστη-Παιδί. Σε κάθε περίπτωση, δεν εξαρτάται η συμμετοχή των Χρηστών-Παιδιών στις Υπηρεσίες μας από τη συλλογή περισσότερων Προσωπικών Δεδομένων από όσα είναι ευλόγως απαραίτητα. Συλλέγουμε τα εξής Προσωπικά Δεδομένα απευθείας από τους Χρήστες-Παιδιά: (α) πληροφορίες για τον εαυτό τους που μπορεί να μοιραστούν κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων, (β) μαθήματα στα οποία έχουν εγγραφεί οι Χρήστες-Παιδιά, (γ) βίντεο της εικόνας και ήχο της φωνής τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, τα οποία καταγράφονται αυτόματα, (δ) περιεχόμενο και επικοινωνίες που ο Χρήστης-Παιδί μπορεί να συμπεριλάβει ή να ανεβάσει, ή τα μηνύματα που μοιράζεται με την τάξη, (ε) περιεχόμενο και αρχεία. Κατά καιρούς, μπορεί να επιτραπεί στο Χρήστη-Παιδί να υποβάλει περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και δημιουργιών, μαζί με άλλες πληροφορίες για το Χρήστη-Παιδί (όπως ηλικία, όνομα ή αρχικά και πόλη, πολιτεία και χώρα) που ο Χρήστης-Παιδί μας επιτρέπει να εμφανίζουμε δημόσια. Σε κάθε περίπτωση, οι Γονείς πρέπει να ελέγχουν τις υποβολές του Χρήστη-Παιδιού και να αποφεύγουν την μεταφόρτωση οποιασδήποτε ιδιωτικής πληροφορίας σχετικά με το Χρήστη-Παιδί, τα μέλη της οικογένειας, ή άλλων, και (στ) πληροφορίες για τον εαυτό τους που οι Χρήστες-Παιδιά μοιράζονται εθελοντικά με τον Εκπαιδευτή και την υπόλοιπη τάξη κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του μαθήματος, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου, εικόνων και βίντεο που μπορεί να ανεβάσουν και να μοιραστούν με την τάξη τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Ενώ αναμένουμε από τους Εκπαιδευτές και τους Χρήστες-Παιδιά να τηρούν τα πρότυπα συμπεριφοράς μας και λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για τον έλεγχο ορισμένων επικοινωνιών και αναρτήσεων, παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν είμαστε σε θέση να ελέγξουμε ή να παρακολουθούμε όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που ένας Χρήστη-Παιδί μπορεί να μοιραστεί με τους Εκπαιδευτές ή άλλους Χρήστες-Παιδιά, ούτε τι κάνουν τελικά αυτοί οι τρίτοι με αυτές τις πληροφορίες.

- Καταγραφή βίντεο του Μαθήματος

Κάθε μάθημά μας καταγράφεται. Η εικόνα βίντεο και ο ήχος της φωνής των Χρηστών-Παιδιών και, πιθανότατα, οι εικόνες του σπιτιού και των μελών της οικογένειάς τους μοιράζονται με τον Εκπαιδευτή και το υπόλοιπο τμήμα καθώς συμμετέχουν στα μαθήματα. Οι εγγραφές βίντεο είναι διαθέσιμες στον Εκπαιδευτή της τάξης και πιθανόν σε ολόκληρη την τάξη (και τους Γονείς τους) για να δουν και να αξιολογήσουν τον Εκπαιδευτή και το περιεχόμενο του μαθήματος. Οι Εκπαιδευτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εγγραφές των μαθημάτων τους και μπορεί να χρησιμοποιούν τις εγγραφές για να βελτιώσουν το πρόγραμμά τους. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε τις εγγραφές της τάξης για να παρέχουμε ανατροφοδότηση στους Εκπαιδευτές, για να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες μας, για υποστήριξη πελατών και για λόγους συμμόρφωσης. Τέτοιες εγγραφές δεν διατίθενται προς λήψη και ζητούμε από τους Εκπαιδευτές μας ή τους Γονείς που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εγγραφές να αποφεύγουν τη δημιουργία αντιγράφων των εγγραφών με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Συγκατάθεση για την καταγραφή του μαθήματος. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, κατανοείτε, συμφωνείτε και Συναινείτε στο να εμφανίζεται ο Χρήστης-Παιδί σε εγγραφές μαθημάτων για τους περιορισμένους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Οι εγγραφές διατηρούνται για 10 ημέρες και στη συνέχεια διαγράφονται μόνιμα. Σε περίπτωση που ένας Γονέας επιθυμεί η εικόνα του Χρήστη-Παιδιού του να μην καταγράφεται, θα πρέπει να μην ανοίξει και να διασφαλίσει ότι ο Χρήστης-Παιδί δεν θα ανοίξει την κάμερα κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε εγγραφές μαθημάτων που περιέχουν εικόνες του Χρήστη-Παιδιού για προωθητικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς τη σαφή γραπτή Συγκατάθεσή σας.

iii. Σχολεία

Όταν ένας δάσκαλος, διαχειριστής σχολείου ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που σχετίζεται με ένα Σχολείο κάνει εγγραφή λογαριασμού προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες μας ή αλληλογραφεί μαζί μας, μπορεί να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα αυτού του προσώπου, όπως: (α) όνομα, (β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (γ) τίτλο θέσης εργασίας και (δ) διαπιστευτήρια σύνδεσης.

iv. Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγονται Αυτόματα για Όλους τους Χρήστες

Όταν ένας Χρήστης χρησιμοποιεί ή αλληλεπιδρά μέσω του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών, μπορούμε να συλλέγουμε αυτόματα τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα μέσω cookies, web beacons και άλλων τεχνολογιών: (α) δεδομένα χρήσης, όπως χρόνοι σύνδεσης, όροι αναζήτησης και σελίδες που προβλήθηκαν, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και του φυλλομετρητή του Χρήστη, (β) αναγνωριστικά στοιχεία και πληροφορίες συσκευής. Συλλέγουμε τη διεύθυνση IP του Χρήστη, τα αναγνωριστικά συσκευής, τον τύπο λειτουργικού συστήματος και τον τύπο φυλλομετρητή. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες πληροφορίες και να τις συγχωνεύσουμε με άλλες για να παρακολουθούμε τα δεδομένα χρήσης, συσκευής και συστήματος, για παράδειγμα, τον συνολικό αριθμό επισκεπτών του Ιστότοπου και τον αριθμό των επισκεπτών κάθε σελίδας του Ιστότοπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, παρακαλούμε επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies μας.

4. Ποιοι είναι οι σκοποί και οι νομικές βάσεις της Επεξεργασίας;

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Για να ταυτοποιήσουμε Χρήστες και να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας. Η συγκεκριμένη Επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.
 2. Για να επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την εγγραφή σας, να σας στέλνουμε ενημερώσεις και ειδοποιήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή, καθυστέρηση ή ακύρωση μαθημάτων, να παρέχουμε υποστήριξη πελατών και ειδοποιήσεις ασφαλείας, καθώς και άλλα μηνύματα διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης. Για να απαντήσουμε στα αιτήματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Αν επικοινωνήσετε μαζί μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να ανταποκριθούμε. Επίσης, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στις Υπηρεσίες μας, τις προσφορές μας και για σημαντικές ειδοποιήσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες μας, όπως ειδοποιήσεις ασφαλείας και αναφορές απάτης. Η συγκεκριμένη Επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας για την διευθέτηση των αιτημάτων σας.
 3. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με νέα χαρακτηριστικά προϊόντων, να σας στέλνουμε προωθητικά μηνύματα ή άλλα νέα σχετικά με τη Morphoses. Η συγκεκριμένη Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας για την προώθηση των Υπηρεσιών μας. Μπορείτε να απεγγραφείτε ανά πάσα στιγμή από αυτού του είδους τις επικοινωνίες κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο απεγγραφής που παρέχεται σε κάθε τέτοιο προωθητικό μήνυμα. Στην περίπτωση που έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο, η συγκεκριμένη Επεξεργασία βασίζεται στη Συγκατάθεσή σας, και μπορείτε να απεγγραφείτε από το δελτίο μας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο απεγγραφής που παρέχεται σε κάθε προωθητικό μήνυμα.
 4. Για επιχειρηματικές λειτουργίες, όπως η επεξεργασία της πληρωμής σας για τις Υπηρεσίες, η χρέωση, η λογιστική, η βελτίωση των εσωτερικών μας λειτουργιών, η διαχείριση λογαριασμών και άλλα διοικητικά θέματα. Μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη χρέωση, τη διαχείριση λογαριασμών και παρόμοιους λόγους και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα λογαριασμών για τη διαχείρισή τους και την παρακολούθηση της χρέωσης και των πληρωμών. Χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για την ασφάλεια των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες και στέλνουμε πληροφορίες χρέωσης σε αυτά τα τρίτα μέρη για την επεξεργασία των παραγγελιών και των πληρωμών με πιστωτικές κάρτες. Η συγκεκριμένη Επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.
 5. Για την επιβολή της συμμόρφωσης με τους Όρους Χρήσης μας και τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη εργαλείων και αλγορίθμων που μας βοηθούν να προλαμβάνουμε παραβάσεις. Η συγκεκριμένη Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας για την προστασία του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μας.
 6. Για την προστασία των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των Χρηστών και τρίτων, καθώς και των δικών μας. Για την έρευνα και την πρόληψη ζητημάτων ασφαλείας και κατάχρησης, προκειμένου να ανιχνευθούν απάτες ή παράνομη δραστηριότητα. Η συγκεκριμένη Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας για την προστασία του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μας.
 7. Για την παροχή πληροφοριών σε εκπροσώπους και συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων και λογιστών, προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομικές, λογιστικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις ασφαλείας. Η συγκεκριμένη Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται η Morphoses.
 8. Για την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις, έγκυρες κλητεύσεις, και άλλων κατάλληλων νομικών μέσων. Για τη δίωξη και την υπεράσπιση σε δίκη, διαμεσολάβηση, ή παρόμοια νομική διαδικασία. Για την ανταπόκριση σε νόμιμα αιτήματα από δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων εθνικής ασφαλείας ή εκτελεστικών αρχών επιβολής του νόμου. Η συγκεκριμένη Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται η Morphoses και για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομικών μας διεκδικήσεων.
 9. Για την παροχή και τη βελτίωση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων της επίλυσης προβλημάτων, της συντήρησης, της βελτίωσης και της εξατομίκευσης του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών μας. Η συγκεκριμένη Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του Ιστοτόπου και την παροχή σε εσάς εξατομικευμένων Υπηρεσιών. Μπορείτε να από-επιλέξετε τις συστάσεις μας που βασίζονται στις δραστηριότητες του Χρήστη-Παιδιού σας και, αντ' αυτού, να επιλέξετε τα θέματα εκμάθησης για τα οποία θέλετε να ενημερώνεστε.
 10. Για τη διεξαγωγή έρευνας και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ή χαρακτηριστικών, την ανάλυση της χρήσης του Ιστοτόπου και της χρήσης των χαρακτηριστικών, περιεχομένου και σελίδων του Ιστοτόπου. Η συγκεκριμένη Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας για τη βελτίωση, τη συντήρηση και την ανάλυση των Υπηρεσιών μας.

Αυτόματη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ. Δεν χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για σκοπούς αυτόματης λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, ενδέχεται να συνδυάσουμε δεδομένα που συλλέγουμε από διάφορες πηγές για την επίτευξη αυτών των σκοπών και για να σας προσφέρουμε μια πιο ομαλή, συνεπή και εξατομικευμένη εμπειρία.

5. Ποιοι είναι οι Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Οι πληροφορίες που συλλέγονται τόσο από τους Χρήστες-Γονείς, όσο και από τους Χρήστες-Παιδιά δεν θα αποκαλυφθούν σε κάποιον εκτός από τους εξής:

 1. σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτή τη Δήλωση Απορρήτου, όπως Εκπαιδευτές ή παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και πληρωμές, παρόχους υπηρεσιών email marketing, παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων κ.λπ.,
 2. στις εταιρείες του ομίλου μας που επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες για σκοπούς που περιγράφονται σε αυτή τη Δήλωση Απορρήτου,
 3. σε οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο επιβολής του νόμου, ρυθμιστική αρχή, κυβερνητικό φορέα, δικαστήριο ή άλλο τρίτο μέρος όπου πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη,
 4. σε υφιστάμενο ή πιθανό αγοραστή (και τους εκπροσώπους και συμβούλους του) σε σχέση με οποιαδήποτε υφιστάμενη ή προτεινόμενη αγορά, συγχώνευση ή εξαγορά οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησής μας, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσουμε τον αγοραστή ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που περιλαμβάνονται σε αυτή τη Δήλωση Απορρήτου, και
 5. σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με τη Συγκατάθεσή σας για την αποκάλυψη.

Δεν αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά Δεδομένα κανενός Χρήστη-Παιδιού σε τρίτους για κανέναν σκοπό μάρκετινγκ ή προώθησης.

6. Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει αναφορές ή συνδέσμους ή προτάσεις για συνεργασία με τρίτα μέρη, των οποίων οι πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας. Οι Εκπαιδευτές μπορούν επίσης να προτείνουν πηγές τρίτων για τους Χρήστες. Εάν παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα σε οποιονδήποτε από αυτούς τους τρίτους ή μας επιτρέψετε να μοιραστούμε Προσωπικά Δεδομένα μαζί τους, αυτά τα δεδομένα διέπονται από τις αντίστοιχες δηλώσεις απορρήτου τους.

7. Διεθνείς Διαβιβάσεις

Οι Υπηρεσίες μας μπορεί να παρέχονται χρησιμοποιώντας πόρους και διακομιστές που βρίσκονται σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς, τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να διαβιβάζονται εκτός των συνόρων της χώρας όπου χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όταν μεταφέρουμε Προσωπικά Δεδομένα εκτός του ΕΟΧ ή του Ηνωμένου Βασιλείου, το κάνουμε βάσει αποφάσεων επάρκειας για τη χώρα προορισμού και μηχανισμούς μεταφοράς όπως οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (και οι αντίστοιχες που έχουν εγκριθεί για το Ηνωμένο Βασίλειο). Οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Morphoses σχετικά με τα παραπάνω στέλνοντας ένα email στο privacy@morphoses.io.

8. Διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων

Έχουμε εφαρμόσει γενικώς αποδεκτά πρότυπα τεχνολογίας και λειτουργικής ασφάλειας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από απώλεια, κατάχρηση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση και καταστροφή, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην επεξεργασία και τη φύση των Προσωπικών Δεδομένων. Απαιτούμε από όλους τους υπαλλήλους και συνεργάτες να διατηρούν τα Προσωπικά Δεδομένα εμπιστευτικά και μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Όλη η διαδικτυακή κυκλοφορία (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του Ιστοτόπου και του φυλλομετρητή σας είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS χρησιμοποιώντας το πρότυπο Secure Sockets Layer (SSL). Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων μας ή οποιασδήποτε βάσης δεδομένων επεξεργασίας τρίτου μέρους σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και στις αρμόδιες αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, σύμφωνα με τον νόμο.

9. Για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκεύονται τα Προσωπικά Δεδομένα;

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για το διάστημα που ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή όσο είναι απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών και την εκπλήρωση των συναλλαγών που έχετε ζητήσει, τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, την επίλυση διαφορών, την επιβολή των συμφωνιών μας και άλλων νομότυπων και νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών. Επειδή αυτές οι ανάγκες μπορεί να ποικίλουν για διάφορα είδη δεδομένων στο πλαίσιο διαφορετικών υπηρεσιών, τα πραγματικά χρονικά διαστήματα διατήρησης μπορεί να ποικίλουν σημαντικά βάσει κριτηρίων όπως οι προσδοκίες του χρήστη ή η Συγκατάθεση, η ευαισθησία των δεδομένων, η διαθεσιμότητα αυτοματοποιημένων ελέγχων που επιτρέπουν στους χρήστες να διαγράφουν δεδομένα και οι νομικές ή συμβατικές μας υποχρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  privacy@morphoses.io.

10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Οι Χρήστες έχουν διάφορα δικαιώματα όσον αφορά την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους:

Δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας ή του Χρήστη-Παιδιού σας. Αυτό σας επιτρέπει να λάβετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που κατέχουμε για εσάς ή τους Χρήστες-Παιδιά σας και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νομίμως.

Δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων που κατέχουμε για εσάς ή για τον Χρήστη-Παιδί σας. Αυτό σας επιτρέπει να διορθώσετε ή να ενημερώσετε οποιαδήποτε ατελή ή ανακριβή δεδομένα που κατέχουμε για εσάς ή τον Χρήστη-Παιδί σας, αν και μπορεί να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων Προσωπικών Δεδομένων που μας παρέχετε.

Δικαίωμα διαγραφής. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας ή του Χρήστη-Παιδιού σας. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε Προσωπικά Δεδομένα όταν δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας ή του Χρήστη-Παιδιού σας, όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμα απόσυρσης της Συγκατάθεσής σας ή της εναντίωσης στην Επεξεργασία, όταν ενδεχομένως έχουμε επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας παράνομα ή όταν πρέπει να διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας ή του Χρήστη-Παιδιού σας για να συμμορφωθούμε με το νόμο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ένα αίτημα διαγραφής αρχείων μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό ενός λογαριασμού, μιας συνδρομής, ή άλλων Υπηρεσιών.

Δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον (ή έννομο συμφέρον ενός τρίτου) και πιστεύετε ότι η επεξεργασία αυτή έχει αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε στις περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αποδείξουμε ότι έχουμε αδιάσειστους, νόμιμους λόγους για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας. 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας. Αυτό σας δίνει την δυνατότητα να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας στις εξής περιπτώσεις: (α) εάν θέλετε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων σας, (β) όπου η χρήση των δεδομένων από εμάς είναι παράνομη αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε, (γ) όπου έχετε την ανάγκη να διατηρήσουμε τα δεδομένα, ακόμη και αν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον εμείς, αλλά επειδή τα χρειάζεστε εσείς για να θεμελιώσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές σας αξιώσεις, ή (δ) έχετε εναντιωθεί στη χρήση των δεδομένων σας, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε εάν έχουμε υπερκείμενους έννομους λόγους να τα χρησιμοποιήσουμε.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη-Παιδιού σας σε εσάς ή σε ένα τρίτο μέρος. Θα παρέχουμε σε εσάς, ή στο τρίτο μέρος που έχετε επιλέξει, τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε μορφή δομημένη, συνήθους χρήσης και αναγνωρίσιμη από υπολογιστή.

Δικαίωμα απόσυρσης της Συγκατάθεσης. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη Συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στις περιπτώσεις που βασιζόμαστε σε Συγκατάθεση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας ή του Χρήστη-Παιδιού σας. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει την νομιμότητα οποιασδήποτε Επεξεργασίας πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση της Συγκατάθεσής σας. Αν αποσύρετε τη Συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε ορισμένα προϊόντα ή Υπηρεσίες σε εσάς ή τον Χρήστη-Παιδί σας. Θα σας ενημερώσουμε εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση κατά τη στιγμή της απόσυρσης της Συγκατάθεσής σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση: privacy@morphoses.io.

Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε οποιοδήποτε αίτημα εντός ενός μήνα. Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Ενδέχεται να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες από εσάς για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και/ή τη σύνδεσή σας με τα υπό συζήτηση Προσωπικά Δεδομένα.

Παράπονα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας ή του Χρήστη-Παιδιού σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@morphoses.io. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία οποτεδήποτε στις παρακάτω διευθύνσεις:

(α) Για Χρήστες από την ΕΕ:  Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή καταγγελιών, δείτε εδώ: https://www.dpa.gr/index.php/el/polites/katagelia_stin_arxi

(β) Για Χρήστες από το Ηνωμένο Βασίλειο: Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών, Wycliffe House Water Lane Wilmslow Cheshire SK9 5AF, Αγγλία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή καταγγελιών, δείτε εδώ: https://ico.org.uk/make-a-complaint/data-protection-complaints/data-protection-complaints/

11. Αλλαγές και ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου

Ενδέχεται να τροποποιούμε αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου ανά καιρούς. Οποιεσδήποτε ενημερώσεις ή τροποποιήσεις θα αναρτώνται σε αυτόν τον Ιστότοπο με ένδειξη ημερομηνίας για να σας ενημερώνουμε για την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση.